Enquiries?    info@studbook.co.za  
Stemma Animalia Sekretariaat lewer puik dienste

Stemma Animalia Sekretariaat lewer puik dienste  Gaan terug


Sekretariële Dienste, in samewerking met SA Stamboek, het sy ontstaan in 1958 gehad onder leiding van JP du Plessis met ongeveer agt rasse. Hierdie dienste was sedert die ontstaan daarvan in dieselfde destydse Stamboek-gebou in Aliwalstraat, Bloemfontein, gesetel. In hierdie tyd het dit gedy en die aantal rasse waarvoor sekretariële dienste aangebied was, het tot 21 gegroei.

In 1973 is besluit om ’n eie perseel te bekom en na ’n ander kantoorruimte in dieselfde straat te skuif. Hier het die entiteit as Pedstock Services/Stoetveedienste bekendgestaan. Ná die aftrede van JP du Plessis in 1987 en ’n sameloop van ekonomiese omstandighede, het Stoetveedienste ’n insinking beleef wat hul dienste so te sê beëindig het.

Die dienste het egter weer ’n oplewing onder leiding van Lettie Kruger beleef en in 1988 het vier rasse weer dienste ontvang. In 1995 is Stoetveedienste genooi om hul kantore na SA Stamboek se nuwe gebou in Henrystraat, Bloemfontein, te skuif en het nog twee rasse bygekom. In 1995 is Stemma Animalia (Edms Bpk) gestig, met SA Stamboek as enigste aandeelhouer, en die Sekretariaat het bestaansreg binne die maatskappy verkry. Die Sekretariaat het sedert 1995 gegroei van ses rasse tot 25 rasse in 2016.
 

Professionele sekretariële dienste

Die Sekretariaat doen die afgelope 21 jaar suksesvol besigheid vanaf die huidige SA Stamboek-perseel in Bloemfontein. Die Sekretariaat is ’n nie-winsgewende onderneming wat poog om professionele sekretariële dienste te lewer aan telersgenootskappe wat hulle administratiewe behoeftes wil uitkontrakteer, hoofsaaklik vanweë finansiële behoeftes.

Die Sekretariaat stel telersgenootskappe in staat om 'n administratiewe kantoor goedkoper te bestuur as wat dit sou kos om ’n kantoor op sy eie te bedryf. Deur dienste te deel, word koste boonop bespaar. Dit is dus moontlik vir een sekretaresse om meer as een genootskap te bedien. Genoot-skappe word ook volgens die aantal telers en diere ingedeel om die werklas eweredig te versprei.
 

Primêre funksie

Verskeie genootskappe is dit eens dat hulle nie ’n kantoor sou kon bedryf teen dieselfde lae koste as die Sekretariaat nie. Die hooffunksie van die Sekretariaat is om die algemene en finansiële administrasie van genootskappe so koste-doeltreffend as moontlik te bestuur. Die eie identiteit van die betrokke telersgenootskap word terselfdertyd behou.

Al die telersgenootskappe wat van die Sekretariaat se dienste gebruik maak, word jaarliks genooi om die Sekretariaat se begroting te bespreek ten einde koste-doeltreffendheid en deursigtigheid te verseker.

Die personeel is die Sekretariaat se grootste bate. ’n Algemene bestuurder staan aan die hoof en die finansies word deur ’n senior finansiële beampte behartig, bygestaan deur twee assistente. Daar is tans 15 sekretaresses wat 25 genootskappe met algemene sekretariaatsdienste bedien, wat vergaderings insluit.

Elke genootskap beslaan ’n kantoor, hetsy gedeel of nie, met rekenaar- en telefoontoerusting en meubels, asook kantoorinfrastruktuur soos drukkers, faks- en kopieermasjiene. Genootskappe geniet ook die gratis gebruik van moderne vergaderinggeriewe, wat ’n volledig toegeruste raadsaal en kombuis insluit.
 

Uitkontraktering van dienste

Uitgekontrakteerde spesialiteitsdienste kan uitstekende resultate lewer, maar die Sekretariaat is bewus van moontlike risiko’s hieraan verbonde. Dit sluit in:
 

Die keuse van ’n vennoot

  • Die diensverskaffer moet die dienste ononderbroke kan lewer en nie die genootskap aan finansiële onstabiliteit blootstel nie.
  • Die diensverskaffer moet sensitief teenoor die genootskap wees en ten alle tye die genootskap se belange op die hart dra.


Vertroulikheid

  • Die hoogste vertroulikheid moet altyd gewaarborg word.
     

Stabiliteit

Uitgekontrakteerde diensverskaffers moet aan die volgende vereistes voldoen:

  • Finansiële stabiliteit.
  • Bestuurskundigheid.
  • Kundigheid met betrekking tot genootskappe se besigheid.
  • Onafhanklikheid.


Daar is genoeg rede om te glo dat die Stemma Animalia Sekretariaat aan al bogenoemde vereistes voldoen, in ag genome hul prestasies die afgelope 21 jaar. Toewyding is nodig om 25 telersgenootskappe doeltreffend te bedien, en die Sekretariaat glo dat hulle deurgaans getroue, eerlike en professionele diens aan hulle kliënte bied.
 

Vir meer inligting, kontak

JC van den Berg by 051 410 0900

 Artikel Indeks  Terug na bo

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.